3 januari, 2017

Emmausrörelsens universella manifest

”Hjälp först de mest nödställda”

Vårt namn EMMAUS syftar på den ort i Palestina där två förtvivlade människor fick nytt hopp. Namnet påminner alla, troende och icke-troende, om vår gemensamma övertygelse att endast kärleken kan förena oss och föra oss framåt tillsammans.

EMMAUSRÖRELSEN kom till i november 1949 genom mötet mellan människor som blivit medvetna om sin privilegierade ställning och om sina sociala förpliktelser inför orättvisor och människor som inte längre hade något att leva för.

De fattade ett gemensamt beslut att inrikta sin vilja och sina handlingar på att stödja varandra och de som lider nöd. Därmed följde de sin övertygelse att man själv blir hjälpt då man hjälper andra.

För detta ändamål grundades kommuniteter, som arbetar för att få sitt uppehälle och för att dela med sig.

Dessutom bildades vängrupper och volontärgrupper, som går aktivt in i kampen på det samhälleliga och enskilda planet.

  1. Vår lag är den som hela mänskligheten är beroende av för att uppnå ett meningsfullt liv, en verklig fred och glädje för varje individ och varje samhälle: ”Se först till dem som har det sämre än du själv.” “Hjälp först de mest nödställda”.
  2. Vår övertygelse är att denna lag måste respekteras i all strävan efter rättvisa och följaktligen i strävan efter fred mellan människor.
  3. Vårt mål är att verka för att varje människa, varje samhälle och varje nation skall kunna leva, befästa och förverkliga sig i ett utbyte där man delar med sig och där alla har lika värde.
  4. Vår metod är att skapa, stödja och aktivera miljöer där alla, genom att de känner sig fria och respekterade, kan reda sig själva och bistå varandra.
  5. Vårt främsta medel är återanvändning, varhelst detta är möjligt. Vi tar till vara sådant som kastats bort och återger det dess värde. Därmed ökar vi möjligheterna till brådskande nödhjälp där hjälpen mest behövs.
  6. Alla andra medel som kan väcka och utmana samvetet bör också användas för att först hjälpa och få andra att först hjälpa de mest nödställda. Detta sker genom att vi delar deras sorger och kamp, såväl enskilt som i samhället, ända tills själva orsaken till det onda i varje särskilt fall är undanröjd.
  7. Vår frihet. I sitt arbete är Emmaus inte beroende av något annat ideal än det som kommer till uttryck i detta manifest, och inte heller av någon annan auktoritet än den som tillsätts inom rörelsen i enlighet med dennes regler. Emmaus handlar i överensstämmelse med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i enlighet med rättvisa lagar i varje samhälle och varje land, oberoende av politisk uppfattning, ras, språk, livsåskådning och andra olikheter. Det enda som krävs av den som vill delta i rörelsens verksamhet är att godkänna innehållet i detta manifest.
  8. Våra medlemmar. Detta manifest utgör den enkla och fasta grundvalen för Emmausrörelsen. Det bör antas och tillämpas av varje grupp som önskar bli en aktiv medlem av rörelsen.